ศึกษาผลของสารสกัดจากใบมังคุดต่อการแปลงเพศปลานิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศรธนรัตน์ อัมรัตน์, พรทิพย์ รักวิทย์, สุทธิพร พุ่มเอี่ยม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชรา พงศ์มานะวุฒิ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากใบมังคุดในการเปลี่ยนเพศปลานิลให้เป็นปลานิลเพศผู้ โดยทำการผสมสารสกัดจากใบมังคุดกับอาหารที่ใช้เลี้ยงปลานิลระยะถุงไข่แดงเริ่มยุบ(อายุ 2-3วัน) ในอัตราส่วนที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ 60, 80, 100, 120 และ140 มิลลิลิตร ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม และให้อาหารที่ผสมสารสกัดจากใบมังคุดแก่ลูกปลานิลเป็นระยะเวลา 1 เดือน หลังจากนั้นเลี้ยงด้วยอาหารปกติต่ออีก 1 เดือน เพื่อดูการเจริญเติบโตและเพื่อให้ปลานิลมีขนาดพอเหมาะต่อการตรวจดูเพศปลา โดยวัดการเจริญเติบโตของปลาทุก ๆ 1 สัปดาห์ หลังจากนั้นนำมาตรวจเพศเปรียบเทียบกับกลุ่มที่เลี้ยงด้วยอาหารปกติ หากอัตราการแปลงเพศสูงจะเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเนื่องจากขนาดตัวและน้ำหนักของปลานิลเพศผู้จะโตกว่าปลานิลเพศเมีย ในอนาคตอาจพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกษตรกรสามารถใช้งานได้อย่างสะดวก