ศึกษาผลของคลื่นไมโครเวฟต่อการงอกของเมล็ดข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรนันท์ พิบูลย์, กฤช เองหิ้น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาภาศรี ชุ่มชื่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการเข้ามาของเทคโนโลยีสารสนเทศมีจำนวนมากมาย และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีการแผ่คลื่นไมโครเวฟออกมาเพื่อส่งสัญญาณในการสื่อสารกัน มีงานวิจัยได้ทำการวิจัยว่าคลื่นไมโครเวฟนั้นมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตจำพวกพืชในด้านการเจริญเติบโต (Lakshmappa Ragha และคณะ, 2011) ทั้งช่วยให้เจริญได้ดีขึ้นและยังมีผลยับยั้งการเจริญให้ลดลง ซึ่งผู้จัดทำมีความสนใจที่จะนำคลื่นไมโครเวฟมาทดลองกับเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะข้าวนั้นเป็นผลผลิตสำคัญของภาคการเกษตรและเศรษฐกิจของประเทศไทย ทางผู้จัดทำจึงอยากศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดข้าวสายพันธุ์ต่าง ๆ โดยการนำคลื่นไมโครเวฟนำไปฉายคลื่นไมโครเวฟให้กับเมล็ดข้าว 4 สายพันธุ์ คือ ข้าวหอมกระดังงา ข้าวสังข์หยด ข้าวช่อลุง และข้าวลูกนาค โดยมีการเปลี่ยนแปลงความถี่ และกำลังในการฉายคลื่นไมโครเวฟ และนำเมล็ดที่ได้จากการฉายคลื่นไมโครเวฟนี้ไปเพาะและนำไปหาร้อยละในการงอกของเมล็ด ความสูงต้น ความยาวของราก และค่า Dry matter (DM) %

คำสำคัญ : Dry matter (DM) %