เครื่องตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟน Android

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปุญญวัจน์ พงษ์ดนตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กิตติมา เจียรสุมัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันบ้านพักอาศัยหรือสถานที่ต่างๆ มักมีบริเวณที่มีการปลูกหญ้าเพื่อเป็นบริเวณสำหรับการผ่อนคลายหรือเพื่อทำกิจกรรมสำคัญหลายอย่าง ดังนั้นการตัดหญ้าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นสำหรับเพื่อให้บริเวณบ้านมีความสะอาดน่าอยู่อาศัย ซึ่งเครื่องมือตัดหญ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นทุกวันการนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์เพื่อประดิษฐ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพโดยอาศัยหุ่นยนต์ที่ควบคุมการทำงานด้วยสมาร์ทโฟน เป็นการลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง และลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง ด้วยเหตุนี้คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจเพื่อออกแบบสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัดหญ้าที่ควบคุมการทำงานด้วยสมาร์ทโฟน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำงานโปรแกรมบังคับหุ่นยนต์ตัดหญ้าและประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัดหญ้าต้นแบบที่ควบคุมการทำงานด้วยสมาร์ทโฟนและเพื่อเผยแพร่ความรู้การทำงานของสิ่งประดิษฐ์ และโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ตัดหญ้า ทั้งนี้ สมมุติฐานสามารถประดิษฐ์เครื่องตัดหญ้าควบคุมการทำงานด้วยสมาร์ทโฟน (Android) ได้ และเครื่องตัดหญ้าประดิษฐ์นี้สามารถควบคุมให้เคลื่อนที่ในทิศทางต่างๆ ได้ โดยสามารถควบคุมให้ตัดหญ้าได้จากโทรศัพท์มือถือสมารท์โฟน (android) โดยอุปกรณ์ที่ใช้ ได้แก่ เหล็ก ล้อ แบตเตอรี มอเตอร์ เป็นต้น หลังจากที่ประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัดหญ้าที่ควบคุมการทำงานด้วยสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้ว คณะผู้จัดทำได้ทดสอบการทำงานของสิ่งประดิษฐ์พบว่า หุ่นยนต์ตัดหญ้าสามารถทำงานได้ตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดทำได้พบปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นบางประการ ได้แก่ การออกแบบโครงสร้างเครื่องตัดหญ้าในขั้นแรก เมื่อจัดหาอุปกรณ์และขนาดตามที่ออกแบบ พบว่า บางอย่างใช้งานไม่ได้จริงพร้อมทั้งขนาดไม่พอดีจึงต้องทำการดัดแปลงเพื่อความเหมาะสม และในขั้นตอนการเชื่อมเหล็กต้องอาศัยความเชี่ยวชาญค่อนข้างมาก

โดยสรุป หุ่นยนต์ตัดหญ้าควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนที่คณะผู้จัดทำได้คิดค้นขึ้นมาสามารถทำงานได้ดีบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และสามารถเผยแพร่แก่สาธารณะต่อไป