นิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กออทิสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏฐณิชา ศรสุวรรณรังสี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญเสริม แก้วกำเหนิดพงษ์, ศิริพัฒน์ กุลสิริวลี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โรคออทิสติก พบว่ามีแนวโน้มสูงขึ้นในทุกประเทศทั่วโลก ซึ่งเด็กที่มีภาวะออทิซึมมีลักษณะพฤติกรรม กิจกรรม และความสนใจ เป็นแบบแผนซ้ำๆ ไม่ยืดหยุ่น และมักพบความบกพร่องทางสติปัญญาร่วมด้วย เมื่อเด็ก ออทิสติกเหล่านี้โตขึ้นยังมีภาวะที่ต้องพึ่งพิงผู้อื่น และต้องการผู้ดูแล โดยผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของกลุ่มเด็กออทิสติก ผู้จัดทำเห็นว่า เด็กออทิสติกควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่อายุยังน้อย เนื่องจากถ้าเริ่มส่งเสริมพัฒนาการตั้งแต่ในช่วงอายุ 3 ขวบปีแรก พบว่าได้ผลดีกว่าการรักษาที่ล่าช้ากว่านั้น ดังนั้นการดูแลช่วยเหลือเด็กออทิสติกตั้งแต่อายุน้อยๆ และทำอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และผู้จัดทำมีความสนใจที่จะทำนิทานอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์ เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมพัฒนาการแก่เด็กออทิติกให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้น