ตัวเกลียวประหยัดแก๊ส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นางสาวกฤติมา ยอดกิจอุดมยิ่ง, ชญานิษฐ์ แนวน้อย, ฟ้าใส ศรีละออกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

บุญรัตน์ จันทร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อช่วยคนที่ขายอาหารหรือข้าวให้ประหยัดเงินในการซื้อแก๊ส เพราะตัวสิ่งประดิษฐ์จะทำหน้าที่ในการช่วยประหยัดแก๊สในเตาจำพวก เต้าเคบี เตาหุงต้มทั่วไป โดยจะทำให้ปริมาณแก๊สที่ออกมาในการใช้แต่ละครั้งลดน้อยลง 50%-60% แต่ปริมาณไปจะเท่าเดิม และสามารถใช้แก๊สได้จนถึงก้นถัง