ประสิทธิภาพของสารสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุด ต่อการควบคุมโรคราดำที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา Aspergillus niger ในหอมหัวใหญ่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนวรรณ ตั้งวรสกุล, อรุณรัตน์ ทองสุข, เบญจภา จำจงดำรงกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รณชัย กลิ่นกล้า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถและปริมาณที่เหมาะสมของสารสกัดแอนโทไซยานินจากเปลือกมังคุดสำหรับใช้ในการชะลอการเจริญของเชื้อ Aspergillus Niger ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคราดำในหัวหอม โดยสกัดสารแอนโทไซยานินออกจากเปลือกมังคุดด้วยวิธีการสกัดแบบต่อเนื่องและนำสารสกัดแอนโทไซยานินที่ได้ มาทำการทดสอบกับตัวอย่างเชื้อ Aspergillus Niger ที่ได้จากหอมหัวใหญ่ในอาหารเลี้ยงเชื้อ หลังจากนั้นสังเกตการเจริญเติบโตของตัวอย่างเชื้อ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการช่วยเหลือเกษตกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อราดังกล่าว