การพัฒนาประสิทธิภาพระบบพ่นหมอก(Fog Spray)แบบอัตโนมัติสำหรับควบคุมอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ในโรงเรือน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรเทพ วงศ์ใจคำ, กานต์พิชชา พรหมวัฒนพันธุ์, อภิญญา ชัยวังเย็น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดุษฎี ศรีทรงราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเนื่องจากภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตมรสุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพแวดล้อม ทรัพยากรและภูมิอากาศเอื้ออำนวยต่อการทำการเกษตรปัจจุบันประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรโดยการนำระบบโปรแกรมอัตโนมัติเข้ามาช่วย ในการควบคุมการผลิตเพราะมีความสำคัญกับการควบคุมต้นทุนการผลิต คุณภาพของผลผลิตและปริมาณผลผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานของกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมาย ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะทำการพัฒนาประสิทธิภาพระบบพ่นหมอก (Fog Spray ) แบบอัตโนมัติ ที่ใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนประเภท Evaporative Cooling Greenhouse ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโปรแกรม Arduino Microcontroller สำหรับโปรแกรมควบคุมอัตโนมัติในการควบคุมอุณหภูมิ และเพื่อพัฒนาระบบ fog spray โดยการออกแบบโปรแกรมให้ sensor รับค่าอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศ เมื่ออุณหภูมิไม่ได้อยู่ในค่าที่กำหนดไว้ ตัวโปรแกรมจะสั่งให้ระบบพ่นหมอกและพัดลมทำงาน โดยทำงานควบคู่กัน เพื่อปรับค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นสัมพัทธ์ภายในโรงเรือนหรือสภาพแวดล้อมให้มีค่าใกล้เคียงกับค่าที่ต้องการให้มากที่สุด