การยืดอายุเนื้อหมูโดยใช้แพ็กเกจไบโอพลาสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐชา สายเทพ, ธนิศา กิติสาย, กัญญาภัทร อุ่นผูก

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วริศรา กุณาบุตร, นาริฐา อินถานะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลำปางกัลยาณี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์