สมการการเจริญเติบโตของมันแกว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มะลิชล คำโฮง, อรปรียา ทำลา, ปรียาพร รองศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่องสมการการเจริญเติบโตของมันแกว มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างสมการการเจริญเติบโตของมันแกว 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมันแกว 3) เพื่อบูรณาการ STEM Education ในการทำโครงงาน

คณะผู้จัดทำได้เล็งเห็นความสำคัญของมันแกวที่เป็นพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้หลักให้กับชาวบรบือ เราจึงนำวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เข้าไปศึกษาการเจริญเติบโตของมันแกว ศึกษาปัจจัยการเจริญเติบโตของมันแกว และสร้างสมการการเจริญเติบโตของมันแกวในรูปแบบต่างๆผ่านโปรแกรม Excel และวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน (Error) ของกราฟสมการต่างๆ เช่น

สมการเส้นตรง y = 3.6457x R^2 = 0.975

สมการเอกซ์โพเนนเชียล y=5.4437e^0.1695x R^2 =0.9384

สมการพหุนามกำลังหก

y = -0.000002x^(6 )+ 0.001363x^5 -0.055757x^4+0.825952x^3- 5.071320x^2 +14.665203x-6.513818

R^2 = 0.996403

อีกทั้งยังได้บรูณาการ STEM Education ในการทำโครงงานอีกด้วย