หุ่นยนต์สะเต็มจากวัสดุเหลือใช้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ สิงห์คำ, วรวุฒ ศรีถาน, รชนนท์ จำปาลาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง STEM ROBOT RECYCLE มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อนำขยะหรือวัสดุเหลือใช้มาสร้างเป็นหุ่นยนต์ 2) เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ ความเร็ว ความเร่งและอัตราทดเกียร์ของหุ่นยนต์ 3) เพื่อเพิ่มมูลค่าของขยะและสร้างรายได้ให้กับนักเรียน 4) เพื่อบูรณาการ STEM Education ในการทำโครงงาน

คณะผู้จัดทำได้นำขยะหรือวัสดุเหลือใช้ภายในโรงเรียนมารีไซเคิลมาประดิษฐ์เป็นหุ่นยนต์ เช่น Circle Robot Car Robot หุ่นยนต์สุนัข หุ่นยนต์แมลง หุ่นยนต์ช้าง หุ่นยนต์จระเข้ เป็นต้น โดยนำ กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมมาเป็นขั้นตอนในการทำโครงงาน โดยศึกษาการเคลื่อนที่หาความเร็วความเร่ง ของหุ่นยนต์ตามอัตราทดเกียร์ของหุ่นยนต์แต่ละชนิด และคำนวณหาราคาต้นทุนของหุ่นยนต์เพื่อนำมาจำหน่ายสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะและวัสดุเหลือใช้