ระบบป้องกันเด็กในรถตู้ ด้วย KidBright

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นนทวัฒน์ คำโฮง, วีรภาพ ราชเจริญ, พีรภัทร์ ตั่งรัตนผล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ภานุวัฒน์ เกียรตินฤมล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบรบือ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน วิศวกรรม เรื่อง ระบบป้องกันเด็กในรถตู้ ด้วย KidBright (Protection Van By KidBright)

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อเป็นระบบป้องกันปัญหาการเสียชีวิตของเด็กที่ติดในรถตู้ 2.เป็นระบบป้องกันขโมยไปในตัว

ขณะผู้จัดทำได้ประดิษฐ์ระบบป้องกันเด็กในรถตู้ ด้วย KidBright โดยนำบอร์ด KidBright ต่อเข้ากับเซนเซอร์ต่างๆดังนี้ เซนเซอร์เสียง เซนเซอร์จับวัตถุ เซนเซอร์การสั่นสะเทือน และมีรีเลย์ 5V เป็นสวิตซ์ตัด-ต่อวงจร ให้แก่บอร์ดและเซนเซอร์ทำให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ผลการทดลองพบว่า 1.เป็นโมเดลป้องกันปัญหาการลืมเด็กไว้ในรถได้ 2.สามารถเป็นระบบป้องกันขโมยป้องกันได้