สารเคลือบผิวจากไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซานสำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพของมะนาว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กชมน สุขารมณ์, อินธิรา สร้อยนาค, สฤษฏพงศ์ ขันทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑารัตน์ ใจงาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง สารเคลือบผิวไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซานสำหรับยืดอายุและรักษาคุณภาพของมะนาวจัดทำเพื่อสังเคราะห์สารเคลือบผิวไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซานสำหรับเคลือบผลมะนาวและศึกษาประสิทธิภาพของสารเคลือบผิวไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซานต่อคุณภาพของผลมะนาว โดยผู้จัดทำได้ทำการสังเคราะห์ ไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซาน สังเกตลักษณะพื้นฐานของสารเคลือบผิวที่สังเคราะห์ได้ จากนั้นนำไปเคลือบผิวมะนาวแล้วสังเกตผลการทดลองทั้งทางลักษณะของผิวมะนาวและองค์ประกอบทางเคมี

จากการทดลองพบว่า สารเคลือบผิวที่สังเคราะห์ได้ทั้งสามความเข้มข้นมีลักษณะเหมือนกัน คือ เป็นสารละลายใสสีเหลืองอ่อน และค่าความเป็นกรด-เบส เท่ากับ 5 นอกจากนี้ยังพบว่าสารเคลือบผิวมี ความหนืดที่ต่างกัน โดยสามารถเรียงลำดับจากความหนืดน้อยไปมาก ได้แก่ สารเคลือบผิวไฮโดรเจลร่วมกับไคโตซานเข้มข้น 1%w/v , 0.5%w/v และ 1.5%w/v ตามลำดับ

เมื่อนำสารเคลือบผิวไปทดสอบประสิทธิภาพกับผลมะนาว พบว่า ในแต่ละช่วงเวลา ผลมะนาวจากทุกชุดการทดลองมีการสูญเสียน้ำหนักที่สม่ำเสมอ ผลมะนาวที่เคลือบด้วยสารเคลือบผิวไฮโดรเจลร่วมกับ ไคโตซานทุกการทดลอง มีการสูญเสียน้ำหนักบางส่วน โดยมะนาวที่เคลือบผิวด้วยความเข้มข้นของไฮโดรเจล 1%w/v มีการสูญเสียน้ำหนักที่น้อยที่สุด เมื่อเทียบกับสารเคลือบผิวที่สังเคราะห์ด้วยความเข้มข้นอื่นๆ แต่เมื่อเทียบกับชุดควบคุม มีการสูญเสียน้ำหนักที่ใกล้เคียงกัน ด้านปริมาณของกรด ผลการเปลี่ยนแปลงปริมาณกรดในน้ำมะนาวน้อยมากเมื่อเทียบตามระยะเวลา แต่ปริมาณกรดมีแนวโน้มลดลงเมื่อเก็บรักษาในระยะเวลาที่ นานขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของผลมะนาวในช่วงสิบวันแรกของแต่ละชุดการทดลองมีผลการเปลี่ยนแปลงของสีในระดับที่ใกล้เคียงกัน ในเวลาต่อมาพบว่าการเปลี่ยนแปลงของสีเห็นได้ชัดขึ้น