การเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชเพื่อการเพาะเลี้ยงและพัฒนาสู่อาชีพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อมลรดา ทวีทรัพย์, ชมเพลิน เพ็ชรรัตน์, เพ็ญพิชชา ซุ้นซิ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวดี ศศิธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชเพื่อเพาะเลี้ยงและพัฒนาสู่อาชีพ มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชโดยใช้ดิน หิน กรวด ลูกแก้ว และไม่ใส่วัสดุรองพื้น 2. เพื่อเปรียบเทียบลักษณะสีตัวของกุ้งเครย์ฟิชโดยให้อาหารที่ต่างกัน และนำข้อมูลที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ในการเลี้ยงกุ้งเครย์ฟิชให้มีคุณภาพมากที่สุด จากการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุรองพื้นในตู้เลี้ยงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกุ้งเครย์ฟิชพบว่า การใช้กรวดเป็นวัสดุรองพื้นจะทำให้กุ้งเครย์ฟิชเจริญเติบโตดีที่สุด เนื่องจากกรวดสามารถช่วยดูดซับตะกอน และเศษอาหารทำให้น้ำในตู้ใสอยู่เสมอ นอกจากนี้กุ้งเครย์ฟิชจะขุดกรวดเพื่อเป็นที่หลบซ่อนตามธรรมชาติด้วย ดังนั้นเมื่อใช้กรวดเป็นวัสดุรองพื้นจะทำให้กุ้งเครย์ฟิชเจริญเติบโตดีที่สุด และจากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอาหารสำเร็จรูปกับอาหารในรูปแครอทหั่นเล็ก ฟักทองหั่นเล็ก สาหร่าย และเนื้อกุ้งฝอยหั่นเล็ก พบว่ากุ้งเครย์ฟิช สามารถกินอาหารได้แทบทุกชนิด และสามารถกินทั้งวัน ซึ่งในธรรมชาติกุ้งเครย์ฟิชจะกินอาหารประเภทพืชผัก รากไม้ ใบไม้ และผลไม้เป็นหลัก จากการทดลองพบว่าเนื้อกุ้งฝอยหั่นเล็กคู่กับอาหารสำเร็จรูปจะทำให้กุ้งเครย์ฟิชแข็งแรง และมีสีสันที่สวยงามตรงกับความต้องการของตลาดที่สุดเนื่องจากเนื้อกุ้งฝอยเป็นอาหารประเภทโปรตีน ซึ่งกุ้งจะสามารถดูดซึมโปรตีนจากสัตว์ได้ดีกว่าโปรตีนจากพืชทำให้กุ้งมีสีสันที่สวยงาม