การแปรรูปโฟมด้วยน้ำมันเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โศภิษฐา ขวัญสังข์, กชกร ปานทองคำ, ณัฐินี วงษ์งาม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวดี ศศิธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การแปรรูปโฟมด้วยน้ำมันเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชนิดของน้ำมันที่สามารถนำมาละลายโฟมได้ดีที่สุด เพื่อศึกษาชนิดของโฟมที่สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปโฟม เพื่อศึกษาชนิดของสีที่สามารถผสมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการแปรรูปโฟมด้วยน้ำมัน เพื่อศึกษาชนิดของพลาสติกที่สามารถชะลอการแข็งตัวของผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการแปรรูปโฟมด้วยน้ำมัน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ต่อการใช้งานกระถางแปรรูปจากโฟมด้วยน้ำมัน

ผลการศึกษาพบว่า โฟมทุกชนิดสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จากโฟมได้ เช่นเดียวกันกับน้ำมัน น้ำมันทุกชนิดสามารถนำมาละลายโฟมได้ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้สามารถคงทนต่อความร้อนได้ที่อุณหภูมิสูงสุดไม่เกิน 180 องศาเซลเซียส และมีความคงทนต่อการกัดกร่อนของกรดซัลฟิวริกและกรดไนตริกที่ความเข้มข้น 1 โมลาร์ และสามารถทนต่อแรงกระแทกที่ระดับความสูง 4 เมตรได้ สีทุกชนิดไม่สามารถนำมาผสมกับโฟมที่ ละลายด้วยน้ำมันได้ แต่สีอะคริลิคสามารถนำมาทาบนผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด และพลาสติกชนิด LDPE (แผ่นพลาสติกกันกระแทก) สามารถชะลอการแข็งตัวของโฟมที่ละลายด้วยน้ำมันได้