การเจริญเติบโตของเมล็ดพืชที่เคลือบด้วยสารสกัดไคตินจากเปลือกกุ้ง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยรินทร์ ณ สงขลา, ศันสนีย์ สังทองกูล, เสาวลักษณ์ จันทร์ทอง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ยศวดี ศศิธร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากในปัจจุบันมีการปลูกพืชเพื่อใช้งานในหลายทางไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรหรือปลูกในครัวเรือน ซึ่งอาจจะพบปัญหาการเจริญเติบโตของพืชที่ไม่มีคุณภาพมากพอ เช่น การเกิดโรคในพืช ประกอบกับคณะผู้จัดทำได้เห็นเปลือกกุ้งตามตลาดซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์มากมาย จึงค้นข้อมูลพบว่ามีสารไคตินประกอบอยู่ ไคตินสามารถช่วยการเจริญเติบโตของพืชและยับยั้งการเกิดโรคในพืชได้ คณะผู้จัดทำเลยคิดที่จะทำโครงงานเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของเมล็ดพืชที่เคลือบด้วยสารสกัดไคตินจากเปลือกกุ้ง