ระบบแสดงสายรถเมล์โดยใช้ Arduino UNO และ โมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พิชญ์สินี อดทน, อัครมณี ตันติถาวร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มนต์ชัย สิทธิจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันรถประจำทางสาธารณะหรือรถเมล์เป็นพาหนะที่ได้รับความนิยมในการใช้บริการเนื่องจากมีค่าบริการย่อมเยาเหมาะสำหรับผู้บริโภคทุกเพศทุกวัย ส่งผลให้มีปริมาณรถเมล์บนท้องถนนจำนวนมาก แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ เป็นที่มาของปัญหาที่ผู้บริโภคต้องยืนรอรถเมล์เป็นเวลานานเสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่สามารถคาดการณ์หรือวางแผนในการจัดการเวลาล่วงหน้าได้ ในปัจจุบันมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาบ้างแล้วแต่เพราะด้วยงบประมาณที่มีจำนวนจำกัด และโอกาสการเข้าถึงของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน คณะผู้จัดทำจึงได้จัดทำโครงงานเรื่อง ระบบแสดงสายรถเมล์โดยใช้ Arduino UNO และ โมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาย่อมเยาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ บริการรถสาธารณะ ด้วยหลักการของระบบแสดงสายรถเมล์อาศัยการส่งสัญญาณคลื่นวิทยุจากโมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ส่งสัญญาณจากรถเมล์ไปยังป้ายรถเมล์เมื่อรถเมล์เข้ามาใกล้

จากการศึกษาพบว่าระบบแสดงสายรถเมล์โดยใช้ Arduino UNO และ โมดูลสื่อสารไร้สาย NRF24L01 ช่วยแก้ปัญหาของผู้ใช้บริการรถสาธารณะให้สามารถจัดสรรเวลาระหว่างยืนรอรถเมล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และระบบแจ้งเตือนมีความแม่นยำในการแสดงหมายเลขจึงทำให้ผู้ใช้บริการที่ป้ายรถเมล์สามารถคาดการณ์และจัดสรรเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจในการขึ้นรถเมล์ได้