ระบบติดตามตำแหน่งกระเป๋า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อภิชญา กาญจนภูพิงค์ กาญจนภูพิงค์, ปอรรัชม์ คมวงศ์วิวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปราโมทย์ น้ำยาง, รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง ระบบติดตามตำแหน่งกระเป๋า มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างอุปกรณ์และแอบพลิเคชันที่ใช้ในการติดตามตำแหน่งของกระเป๋า โดยการดำเนินงานเริ่มจากออกแบบการทำงานและการเชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์ที่ติดตั้งหลบไว้ภายในกระเป๋ากับแอบพลิเคชันบนโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ตัวอุปกรณ์ประกอบด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล Arduino โมดูลจีพีเอส และโมดูลบลูทูธซึ่งเป็นสิ่งที่เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และแอบพลิเคชันบนโทรศัพท์ หลังจากนั้นจึงเขียนโปรแกรมควบคุมไมโครคอนโทรลเลอร์ด้วยโปรแกรม Arduino และสร้างแอบพลิเคชันด้วยโปรแกรม App Inventor การทำงานของระบบสามารถอธิบายได้ดังนี้ เมื่อเปิดการทำงานของแอบพลิเคชัน แอบพลิเคชันจะแสดงตำแหน่งของกระเป๋าที่มีอุปกรณ์ติดตั้งไว้และตำแหน่งของโทรศัพท์มือถือของผู้ใช้ในแผนที่พร้อมแสดงระยะห่างระหว่างผู้ใช้กับกระเป๋า จากการทดสอบการแสดงตำแหน่งบนแอบพลิเคชันพบว่าเกิดการดีเลย์ของการเคลื่อนไหวบนแผนที่เล็กน้อย และมีข้อจำกัดด้านสถานที่คือ ไม่สามารถใช้งานในการระบุตำแหน่งในบริเวณที่ทึบเกินไป เช่น ภายในอาคาร