สูตรตรีโกณมิติมุม n เท่า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติรัตน์ ไตรรัตน์ทวีสุข, ภารดี เตชะมโนดม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ตรีชฎา ภัทรประเสริฐ, ปราโมทย์ น้ำยาง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สูตรตรีโกณมิติ มุม n เท่า คณะผู้จัดทำได้ลองศึกษาทฤษฎีบทพีทาโกรัส และสูตรตรีโกณมิติ โดยการหาความสัมพันธ์ของsine และ cosine ที่มุมต่างๆ มีวัตถุประสงค์เพื่อหาสูตรตรีโกณมิติ มุม n เท่า ฟังก์ชัน sine และ cosine ตลอดจนนำสูตรตรีโกณมิติ มุม n เท่า ฟังก์ชัน sine และ cosine ไปประยุกต์ใช้ในการแก้โจทย์ปัญหา โดยใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัส และสูตรตรีโกณมิติในการพิสูจน์