พลาสติกชีวภาพจากแป้งในเมล็ดมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภคนันท์ บุญนาค, ณัฐลินีกรณ์ บัวพล, สุจิตรา เขียวชอุ่ม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรพร กิติยายาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

พลาสติกทั่วไปย่อยสลายได้ยาก ต้องใช้เวลานานและก่อให้เกิดมลภาวะที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาค้นคว้าหาวัสดุชีวภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มาทำเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ และใช้ระยะเวลาในการย่อยสลายที่สั้นลง ซึ่งคณะผู้จัดทำได้เลือกใช้เป็นเมล็ดมะขาม ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นแป้ง คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส(cmc) ซึ่งเป็นเซลลูโลสที่ได้จากเส้นใยธรรมชาติ และกลีเซอรอลที่เป็นไขมันทำให้พลาสติกมีความยืดหยุ่นมากขึ้น นำวัสดุที่เลือกใช้ทั้งสามอย่างมาผสมกัน และขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มพลาสติก ซึ่งทำให้มีการย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ใช้ระยะเวลาที่สั้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม