พลาสเตอร์ปิดแผลจากเเป้งผสมสารสกัดหยาบจากเเก่นฝางด้วย ระบบอิมัลชัน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขัติยาภรณ์ ทวีสุวรรณไกร, สุวิชาดา พิสุทธิ์เมธาวงศ์, วณาวุธ ศรีแพงแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม, ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบัน โรคติดเชื้อส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากแบคทีเรีย เนื่องจากแบคทีเรียสามารถเจริญได้ทั้งในสภาวะที่มี ออกชิเจนหรือไร้ออกซิเจน และเจริญได้ในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็นอุณหภูมิของร่างกายมนุษย์ โรค ติดเชื้อพบบ่อยที่สุดในโรงพยาบาลเนื่องจากมีความชุกของเชื้อก่อโรคสูง เเละยาส่วนใหญ่ที่ใช้เป็นยาปฏิชีวนะทำให้เชื้อดื้อยาเราจึงค้นพบว่าฝางมีฤทธิ์ต้านเชื้อเเละยังเป็นยารักษาโรคอีกด้วยเเละยังนิยมใช้พลาสเตอร์ในรูปเเบบต่างๆ เราจึงเลือกพลาสเตอร์ที่ทำมาจากเเป้งซึ่งสามารถย่อยสบายได้ง่ายเเละซึมซับได้ดี ผิวหนังนั้นเป็นอวัยวะที่ทําหน้าที่ควบคุมความร้อนทําหน้าที่เป็นตัวกั้นที่สําคัญที่สุดต่อการซึมผ่านเข้าและออกของสารต่างๆ รวมทั้ง เป็นชั้นกั้นการนําส่งยาในระบบนําสง่ ยาทางผิวหนังแบบดั้งเดิมด้วย ดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการที่ไม่สามารถ นําส่งยาผ่านตัวกั้นของสตราตัมคอร์เนียมได้ในปัจจุบันจึงมีการพัฒนาระบบนําส่งยารูปแบบใหม่ที่เพิ่มการดูดซึมและการนําส่งสู่บริเวณเป้าหมายคือ ระบบนาโนเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเทคนิคที่พัฒนาอนุภาคในระดับนาโน ซึ่งนำไปสู่การค้นหาสารในการยับยั้งแบคทีเรียจากธรรมชาติที่น่าสนใจจากรายงานต่างๆพบว่าสารฟลาโวนอยด์สามารถสกัดได้จากพืชสมุนไพรและฟลาโวนอยด์บางกลุ่มยังมีคุณสมบัติเป็นสารต้านแบคทีเรีย อีกทั้งยั้งมีงานวิจัยที่กล่าวว่าสารฟลาโวนอยด์นี้พบได้มากในฝางทางเราจึงศึกษาไปที่การสกัดสารจากฝางแบบหยาบเพื่อยับยั้งแบคทีเรียเชื้อ Staphylococcus aureus โดยการสกัดสารจากฝางมาล้างทำความสะอาดจากนั้นอบลมร้อน ที่อุณหภูมิ 60 องศา เป็นเวลา 1 วันแล้วนำฝางมาอบแห้งและนำมาบดให้เป็นผงนำมาละลายเอทานอล95%เป็นระยะเวลา 3 วันจากนั้นนำมากรองออกด้วยกระดาษกรองนำน้ำที่กรองมาระเหยด้วยเครื่องกลั่นแยกสารแบบหมุนที่อุณหภูมิ45องศา ต่อมาจะนำสารสกัดที่ผ่านการระเหยมาวิเคราะห์สารฟลาโวนอยด์โดยใช้เครื่องUv spectrophotometerโดยถ้ามีสารฟลาโวนอยด์จะขึ้นค่าการดูดกลืนแสงที่ 415 นาโนเมตร ในส่วนของการเตรียมเชื้อจะนำเชื้อที่ได้จากบนมือคนมาstreakลงบนเพลตที่มีอาหารเลี้ยงเชื้อ NA จากนั้นจะนำไปบ่มเชื้อที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 วัน เป็นจากนั้นจะทำการทดสอบการยับเชื้อและความเข้มข้นในการยับยั้งเชื้อที่น้อยที่สุด(MIC)โดยใช้วิธี Disc diffusion