ประสิทธิของกาวจากเมล็ดมะขาม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสกร สมบัติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทัศนียา มาตุการักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

กาวที่เราใช้กันใรปัจจุบันล้วนผลิตมากจากสารเคมี ซึ่งสารเคมีอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ข้าพเจ้าจึงได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติที่สามารถนำมาพัฒนาเป็นกาวได้ จนได้ค้นพบว่าในแป้งเมล็ดมะขามเป็นสารโพลีเมอร์มีชื่อว่า ไซโลกลูแคน ซึ่งมีความสามารถในการเกิดเจลได้ ข้าพเจ้าจึงนำได้วิจัยนำเมล็ดมะขามพัฒนาเป็นกาว โดยการหาอัตราส่วนน้ำต่อเมล็ดมะขามที่ดีต่อการทำกาว คือ 2:1 5:1 และ 10:1 นำมาทดสอบประสิทธิภาพได้แก่ ความติดทนทาน ความหนืด ต้านทานน้ำ เมื่อได้อัตราส่วนกาวที่ดีที่สุด นำกาวนั้นมาผสมกับซิงค์ออกไซด์แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพอีกครั้ง และทดสอบอายุการใช้งาน วิเคราะห์ผล ซิงค์ออกไซด์มีผลต่อกาวหรือไม่และนำผลการทดลองที่ได้มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพกับกาวลาเท็กซ์แล้วสรุปการทดลอง