บรรจุภัณฑ์ขวดน้ำจากโซเดียมอัลจิเนต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกร พันธ์นรา, อธิชนัน ชูชื่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุชญา ศรีอุดม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันพลาสติกถูกนำมาใช้เป็นจำนวนมาก ตามมาด้วยปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งขยะพลาสติกในประเทศไทยมีมากเป็นอันดับ 5 ของโลก คิดเป็น 2 ล้านตันต่อปี โครงงานนี้จึงศึกษาการนำโซเดียมอัลจิเนตมาขึ้นรูปเป็นบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำเพื่อเป็นตัวเลือกในการลดการใช้พลาสติก โดยวิธี Reverse Spherification เนื่องจากอัลจิเนตเป็นโพลิแซคคาไรด์ที่ย่อยสลายได้ง่าย และสามารถสกัดได้จากสาหร่ายสีน้ำตาลที่มีจำนวนมากในทะเล โดยศึกษาอัตราส่วนระหว่าง แคลเซียมแลคเตทกับโซเดียมอัลจิเนตที่ส่งผลต่อค่าความแข็งของบรรจุภัณฑ์ และทดลองใช้บรรจุเครื่องดื่มที่ค่า pH ต่างๆ โดยใช้วิธีวิเคราะห์ปัจจัยเดียว 2 ตัวแปร ที่ตัวแปรมีค่า 3 ระดับ