โครงงาน เรื่อง การเปรียบเทียบการเพาะเห็ดนางรมในถุงพลาสติกจากขุยมะพร้าวและขี้เลื่อยไม้ยางพารา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินรดา สุขเสดาะ, อภิชญา อันสุขสันต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เยาวรี หน่อนาคำ, รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันประเทศไทยในภาคเหนือตอนบนมีวิกฤตในด้านวัสดุหลักในการเพาะเห็ดเนื่องจากขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็นวัสดุหลักในการเพาะเห็ดมีราคาแพงขึ้นอย่างมากดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงนำขุยมะพร้าวที่สามารถเก็บความชื้นได้ มาเปรียบเทียบอัตราส่วนของขุยมะพร้าวและ ขี้เลื่อยไม้ยางพาราในการเพาะเห็ดนางรมในถุงพลาสติกที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของเห็ดนางรม เป็นการหาวัสดุที่จะนำมาใช้ทดแทนขี้เลื่อยเพื่อลดต้นทุนในการเพาะเห็ด โดยแบ่งอัตราส่วนออกเป็น 5 อัตราส่วน คือ อัตราส่วนขุยมะพร้าวต่อขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็น 100 : 0, 75 : 25, 50 : 50, 25 : 75, 0 :100 โดยมวล ซึ่งการเจริญเติบโตของเห็ดวัดจากน้ำหนักและจำนวนวันที่ใช้ในการออกดอกของเห็ด

จากผลการทดลอง พบว่าเห็ดนางรมที่มีน้ำหนักมากที่สุด คือ อัตราส่วนขุยมะพร้าวต่อขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็น 100 : 0 โดยมีน้ำหนักเฉลี่ย120 กรัม และเห็ดนางรมที่ใช้เวลาในการออกดอกของเห็ดน้อยที่สุด คือ อัตราส่วนขี้เลื่อยต่อขุยมะพร้าวเป็น 75 : 25 โดยใช้เวลาเฉลี่ย20 วัน