แผ่นปิดห้ามเลือดจากสารสกัดของพืชในท้องถิ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อนัญญา ศิริสมบูรณ์, ธัญธนรัศมิ์ ผิวอ่อน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วฤณภัส แหวนวิเศษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการทดลอง เรื่อง แผ่นปิดห้ามเลือดจากสารสกัดของพืชในท้องถิ่นนี้ ได้จัดทำขึ้นเนื่องจากทางคณะผู้จัดทำได้ศึกษาและเล็งเห็นว่า ประเทศของเราต้องนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการห้ามเลือดหลายชนิดจากต่างประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยมีพืชที่มีตามท้องถิ่นหลายชนิดที่น่าจะมีคุณสมบัติในการห้ามเลือดได้ จึงมีความสนใจและได้ทำการศึกษาค้นคว้าที่จะนำสารสกัดจากพืชในท้องถิ่นที่มีอยู่ทั่วไปและหาได้ง่าย คือ หยวกกล้วย ใบสาบเสือ ใบฝรั่งและใบบัวบก มาทำการทดลองเปรียบเทียบประสิทธิภาพที่มีผลต่อการห้ามเลือด

วิธีดำเนินการทดลอง แบ่งเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 การนำสารสกัดที่ได้จากพืชมาทำการทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพต่อการแข็งตัวของเลือด ขั้นที่ 2 การนำสารสกัดที่ได้จากพืชในท้องถิ่นไปประดิษฐ์เป็นแผ่นปิดห้ามเลือด และขั้นที่ 3 การนำแผ่นปิดห้ามเลือดจากสารสกัดของพืชในท้องถิ่นไปทดสอบประสิทธิภาพในการห้ามเลือดและแห้งตัวของเลือดกับผลิตภัณฑ์ที่นิยมนำมาใช้ในการปิดบาดแผลเพื่อห้ามเลือด จากผลการทดลอง ในขั้นตอนที่ 1 พบว่าจากผลการทดลองซ้ำ 3 ครั้ง สารสกัดจากใบฝรั่งมีประสิทธิภาพในการทำให้เลือดเกาะตัวกันเป็นลิ่มเลือดและเกิดการตกตะกอนได้ดีที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงเวลา 0 – 2 วินาที จึงได้นำสารสกัดจากใบฝรั่งมาผลิตเป็นแผ่นเจลปิดห้ามเลือดที่มีขนาดความกว้าง 8 เซนติเมตร ความยาว 20 เซนติเมตร และมีความหนา 3 มิลลิเมตร นำมาทดสอบเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการห้ามเลือดและแข็งตัวของเลือดกับแผ่นปิดห้ามเลือดทั่วไป พลาสเตอร์ยา สำลีและทิชชู่ จากการทดสอบซ้ำ 3 ครั้งพบว่าแผ่นปิดห้ามเลือดจากสารสกัดพืชในท้องถิ่น มีประสิทธิภาพในการห้ามเลือดและแห้งตัวของเลือดได้ดีและเร็วที่สุดมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ช่วงเวลา 0 – 20 วินาที