โครงงานกระถาวเพาะชำจากเส้นใยธูปฤๅษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รินรดา สุวิยานนท์, สิริภัสสร์ สรณคมน์คุปต์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนวดี โมรากุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีวิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์