เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเพคตินที่สกัดจากเปลือกส้ม เปลือกกล้วยและเปลือกแตงโมเพื่อนำไปขึ้นรูปแผ่นฟิล์ม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภัสสร เรืองรองวรรษ, กนกพิชญ์ ช่างทอง, อมิตรตรา ทองผา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงดาว มงคลสวัสดิ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณะผู้จัดทำได้มีความสนใจเรื่องเพคติน เพราะพบได้ทั่วไปในผลไม้ และเปลือกปลไม้ส่วนใหญ่คนไม่รับประทานจึงเราไปทิ้ง ทางคณะผู้จัดทำจะศึกษาปริมาณเพคติน ปริมาณเมทอกซิลและปริมาณกรดกาแลคทูโรนิกของเพคตินที่สกัดได้จากเปลือกกล้วยหอม เปลือกแอปเปิ้ลและเปลือกแตงโม

และเปรียบเทียบคุณภาพของเพคตินที่สกัดจากเปลือกกล้วยหอม เปลือกส้มและเปลือกแตงโมในการผลิตแผ่นฟิล์ม