เปรียบเทียบการพัฒนากระเบื้องยางเชิงประกอบเสริมเส้นใยเซลลูโลสจากธรรมชาติผสมยางพาราและขยะพอลีเอทิลีนเพื่อทดแทนผลิตภัณฑ์แร่ใยหิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กฤตยา สุคำภา, สุภัสสร ชูรัตน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พัชราภรณ์ วิชาสาร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์