การพัฒนาแผ่นดูดซับน้ำมันจากเปลือกหอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฉัตรชญา เฉิดโฉม, ภัทรลภา แซ่เอียบ, ภัสพร โชติกเสถียร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อุษา จีนเจนกิจ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันหลายพื้นที่ในประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหามลพิษทางน้ำ โดยสาเหตุหลักของปัญหาเกิดจากการระบายน้ำที่ไม่ได้รับการบำบัดลงสู่แหล่งน้ำ จากการสำรวจพบว่ามีน้ำเสียที่มาจากชุมชนมากกว่า 24 ล้านครัวเรือน หรือ 9.6 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน แต่ได้รับการบำบัดเพียง 1.4 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 14.58 ของปริมาณน้ำเสียจากครัวเรือนทั้งหมด ซึ่งน้ำเสียจากครัวเรือนปริมามากประกอบด้วยน้ำมันที่มีความคงตัวมากกว่าสารอินทรีย์อื่นๆ ทำให้ถูกย่อยสลายตามธรรมชาติได้ยาก มักจะลอยตัวอยู่ที่ผิวหน้าทำให้ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำลดลง ก่อให้เกิดความสกปรก ทำลายทัศนียภาพที่สวยงาม ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียตามมาได้ จากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาพบว่ามีการสังเคราะห์แคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอย ซึ่งแคลเซียมคาร์บอเนตเป็นสารที่มีคุณสมบัติในการดูดซับน้ำมัน เนื่องจากแคลเซียมคาร์บอเนตมีรูพรุนจึงสามารถดูดซับน้ำมันได้ ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงสนใจศึกษาว่าแคลเซียมคาร์บอเนตจากเปลือกหอยเหลือใช้เมื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพแล้วสามารถดูดซับน้ำมันจากน้ำเสียของครัวเรือนได้หรือไม่ และมีความสามารถในการดูดซับเป็นอย่างไร แล้วจึงนำไปประยุกต์เป็นแผ่นดูดซับน้ำมันที่มีค่าใช้จ่ายต่ำและสามารถติดตั้งได้ง่าย