การพัฒนาแผ่น Polydiacetylene/Silver nanoparticle/ long chain hydrocarbon สำหรับใช้เป็น Indicator ที่สามารถบ่งบอกระยะเวลาและอุณหภูมิที่เก็บรักษาของผลิตภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อาชาไนย ยกสมบัติ, ณษพนธ์ พิฑูรมานิต, ภูริช หลิมพัฒนวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงแข ศรีคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาเซนเซอร์ในการตรวจอุณหภูมิและเวลาที่เก็บรักษา (Time-Temperature) แบบกระดาษ ประกอบด้วย ส่วนที่จะเกิดการเปลี่ยนสี ซึ่งใช้ Polydiacetylene(PDA) ผสมกับ Silver nanoparticle(AgNP) และส่วนที่กระตุ้นทำให้เกิดการเปลี่ยนสี ซึ่งจะใช้ตัวของ Long chain hydrocarbon ที่มีจุดหลอมเหลวต่ำ เช่น Dodecanol และ Oleic acid งานวิจัยนี้ มีสมมติฐานว่า เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น จะมีผลให้ Long chain hydrocarbon หลอมเหลว และเข้าไปแทรกตัวโครงสร้างของ PDA ทำให้เกิดการเปลี่ยนสีจากสีน้ำเงินของโครงสร้าง Polymer ที่เป็นระเบียบเป็นสีแดงของโครงสร้าง Polymer ที่ไม่เป็นระเบียบ ทำให้เกิดการเปลี่ยนสี ซึ่งเฉดสีในช่วงการเปลี่ยนสีน้ำเงิน-แดง จะขึ้นอยู่กับตัวแปรที่คาดว่าคือช่วงอุณหภูมิ เวลา ชนิดของ Long chain hydrocarbon และ อัตราส่วนของ AgNP ต่อ PDA