เครื่องแยกขยะโดยใช้หลักการโมเมนต์เพื่อแยกขยะรีไซเคิล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัลรัตน์ ลาภสิริสมสกุล, พิมพกานต์ แก้วสายฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์, ศราวุธ แก้วกันหา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้ขยะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน ซึ่งส่งผลเสียต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมต่างๆ โดยมีสาเหตุเกิดจากการที่ผู้คนส่วนใหญ่ไม่แยกขยะก่อนทิ้ง จึงส่งผลทำให้ขยะส่วนใหญ่อยู่รวมประเภทกัน และยากต่อการนำไปกำจัดหรือรีไซเคิล เพราะขยะแต่ละประเภทมีการจัดการในรูปแบบที่ต่างกัน และการแก้ปัญหาส่วนใหญ่ที่มีอยู่คือต้องใช้คนแยก ซึ่งเป็นการใช้แรงงาน เวลา หรืองบประมาณในการจัดจ้างคนมาคอยดูแล แต่หากเรามีถังขยะที่สามารถแยกขยะประเภทต่างๆได้ด้วยตัวเอง นั่นก็จะช่วยให้ประหยัดแรงงาน เวลา งบประมาณ และเป็นการช่วยทำให้ขยะแต่ละประเภทสามารถจัดการได้ง่ายขึ้น ซึ่งปัจจุบันเครื่องแยกขยะหรือถังขยะที่สามารถแยกขยะได้ ส่วนใหญ่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า มาเป็นตัวช่วยคัดแยกขยะ และจากปัญหาเหล่านี้ ทำให้ผู้จัดทำเกิดแนวคิดและแรงบันดาลใจในการประดิษฐ์ “ เครื่องแยกขยะโดยใช้หลักการโมเมนต์เพื่อแยกขยะรีไซเคิล ” โดยทำออกมาในรูปแบบของถังขยะที่สามารถแยกได้ด้วยตัวเอง ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า แต่นำหลักการโมเมนต์กับน้ำหนักของวัสดุขยะที่ต่างกันมาเป็นตัวแยก และได้คำนึงถึงแก้วน้ำที่อาจจะมีน้ำ/น้ำแข็งอยู่แล้ว จึงได้คิดใช้วิธีการกระแทกของก้นแก้วกับพื้นเอียงที่มีตะแกรงยอมให้น้ำ/น้ำแข็งผ่านรองรับอยู่ โดยน้ำจะไหลลงตะแกรงและแก้วก็ยังไหลไปตามพื้นเอียงเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดแยกถัดไป และเพิ่มกลไกการบีบอัดขยะที่แยกประเภทแล้ว มาบีบอัดขยะประเภทพลาสติกกับกระป๋อง เพื่อเพิ่มปริมาตรในการจัดเก็บขยะ ดังนั้น จึงสามารถนำถังขยะไปตั้งใช้งานได้จริงในทุกๆที่ มีความประหยัดและปลอดภัยต่อการใช้งาน