การใช้จุลินทรีย์ actinomysis จากรากกล้วยเพื่อยับยั้งเชื้อราในกิ่งปักชำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภาพิชญ์ จริยพัฒนกุล, พิชญุตม์ ภิราษร, กวินทิพย์ มัญชุกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จักรรินทร์ เณรจาที

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันรายได้ส่วนใหญ่ของประเทศนั้นเกิดมาจากการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร และเพื่อการค้าสายพันธุ์ของพืชนั้น เกษตกรส่วนใหญ่เลือกที่จะใช้การปักชำเพื่อเพิ่มจำนวนและขยายพันธุ์พืชแต่ในการปักชำนั้น ปัญหาที่พบบ่อยคือกิ่งปักชำเกิดเชื้อราขณะปักชำทำให้ต้นพืชนั้นๆได้รับความเสียหาย ผู้จัดทำจึงนำ จุลินทรีย์ actinomysis ในรากของต้นกล้วยที่พบได้ในท้องถิ่นของเรามาทำเป็น สารกำจัดเชื้อราในกิ่งปักชำ เพื่อใช้แทนสารกำจัดเชื้อราที่ขายตามท้องตลาด โดยเราจะนำจุลินทรีย์ actinomysis จากรากกล้วยมาเพิ่มจำนวนโดยวิธีการทำ EM แล้วนำ EM ที่ได้มาแช่กิ่งปักชำ ก่อนที่จะนำไปลงปักชำ พบว่าเป็นวิธีที่สามรถทำได้ง่ายเนื่องจากต้นกล้วยในประเทศเรานั้นมีจำนวนมากและรากของต้นกล้วยนั้นก็สามารถพบจุลินทรีย์ actinomysis ได้ ซึ่งมีคุณสมบัติกำจัดเชื้อรา สามารถนำไปใช้กับกิ่งปักชำของพืชเศรษฐกิจได้หลายพันธุ์ เช่น ต้นทุเรียน ต้นลำไย ฯลฯ