การใช้สารสกัด จากแทนนินเพื่อ สร้างบรรจุภัณฑ์ในการยับยั้งการเน่า เสียของพืชผลทางการเกษตร จากเชื้อแบคทีเรีย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนกฤต อินนันชัย, ทินภัทร ศรีสมโภชน์, ธนกฤต ภักดิภูมิ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

คุณากร จิตตางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

สาเหตุของการเสื่อมเสียหรือการเน่าเสียของพืชผลทางการเกษตรคือแบคทีเรีย เชื่อจุลินทรีในอากาศ เชื้อราและแมลงศัตรูพืชรวมไปถึงเชื้อแบคทีเรียจากการสัมผัสของมนุษย์ซึ่งจะทำลายเปลือกผิวนอกของผลไม้ทำให้เกิดการเน่าเสียและสูญเสียคุณภาพของพืชผลทางการเกษตร ดังนั้นปัจจุบันเกษตรกรจึงนิยมใช้สารเคมีในการทำให้พืชผลทางการเกษตรเน่าเสียช้าลง หรือใช้ความเย็นเพื่อทำให้แบคทีเรียลดการเจริญเติบโตซึ่งเป็นวิธีที่อันตรายจากสารเคมี และยากต่อการใช้งาน

แทนนินเป็นสารโมเลกุลใหญ่และโครงสร้างซับซ้อนมีสถานะเป็นกรดอ่อนรสฝาดซึ่งเป็นสารให้ความฝาดในพืช และมีประโยชน์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย

ดังนั้นหากนำสารแทนนินไปสร้างเป็นกระดาษหอพืชผลทางการเกษตรได้ก็จะทำให้สามารถชะลอการเน่าเสียของพืชผลทางการเกษตรได้