การเพิ่มปริมาณสาร andrographolide ในฟ้าทะลายโจรด้วยถั่วพุ่มหมัก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุวลักษณ์ ใจแก้ว, พิมพ์ญาดา สิงห์ผาสุข, เพ็ญพิชชา แก้วหน่อ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรวัฒน์ วโรภาษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

Andrographolide เป็นสารทุติยภูมิที่ผลิตขึ้นจากกระบวนการเผาผลาญ (secondary metabolite) ของฟ้าทะลายโจร ซึ่งออกฤทธิ์ลดไข้ ลดการติดเชื้อ ป้องกันไข้หวัด และแก้ท้องร่วง โครงงานวิทยาศาสตร์นี้ มีจุดประสงค์เพื่อชักนําการเจริญเติบโตของฟ้าทะลายโจร และการเพิ่มปริมาณสาร Andrographolide โดยการใช้ถั่วพุ่มหมักที่มีปริมาณไนโตรเจนที่สูงและสามารถหาได้ง่ายในท้องถิ่น เติมลงไปเป็นแหล่งไนโตรเจนให้แก่ต้นฟ้าทะลายโจร คณะผู้จัดทำได้แบ่งการทดลองออกเป็น 4 ชุด ได้แก่ ชุดการทดลองที่เติมปุ๋ยถั่วพุ่มหมัก (F), ปุ๋ยถั่วสด (P), ปุ๋ยเคมี(M) และชุดควบคุม (C) ซึ่งชุดการทดลองที่ F, P และ M นั้น จะได้รับการเติมปุ๋ยในทุก 7 วัน เป็นระยะเวลา 30 วัน และทำการวัดความสูงลำต้น และความยาวรากที่เพิ่มขึ้น นับจำนวนใบที่เพิ่มขึ้น และวัดปริมาณสาร andrographolide เมื่อระยะเวลาผ่านไป 30 วัน จากผลการทดลองพบว่า ชุดการทดลองที่เติมปุ๋ยถั่วพุ่มหมัก (F) นั้น มีความสูงลำต้น ความยาวราก และจำนวนใบที่เพิ่มขึ้นมากที่สุด โดยมีความสูงลำต้นโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 1.55 เซนติเมตร ความยาวรากโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.8 เซนติเมตร จำนวนใบที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 4.6 ใบ และมีปริมาณสาร andrographolide ที่สูงที่สุด นั่นคือ ร้อยละ7.29 โดยน้ำหนัก