การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสวยงามของท่ารำประกอบดนตรีมังคละและอัตราส่วนทอง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัญญาณัฐ รุ่งโรจน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสวยงามของท่ารำประกอบดนตรีมังคละและอัตราส่วนทอง เกิดจากการพัฒนาทักษะการสังเกต การวิเคราะห์ การจดจำ และการคาดคะเน มีจุดประสงค์เพื่อพิสูจน์หาความสัมพันธ์ของคณิตศาสตร์และนาฏศิลป์ โดยใช้ท่ารำประกอบดนตรีมังคละ และอัตราส่วนทองคำ นำมาหาความสัมพันธ์กัน จากการใช้ข้อมูลจากความสัมพันธ์ข้างต้น และนำมาเผยแพร่ให้คนส่วนมากได้เข้าใจในเรื่องของท่ารำมังคละ และอัตราส่วนทอง และสามารถหาอัตราส่วนทองคำจากสิ่งต่าง ๆ ได้

ผลการทดลอง พบว่า ภาพกระบวนท่ารำประกอบจังหวะดนตรีมังคละตัวอย่างเป็นอัตราส่วนทองคำทั้งในส่วนของตัวพระและตัวนาง ซึ่งเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับต่าง ๆ ต่างก็เป็นองค์ประกอบสำคัญอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้เกิดเป็นอัตราส่วนทองคำ และทำให้ทราบว่า ท่ารำประกอบดนตรีมังคละนั้น มีลักษณะของแขน ขา และศีรษะที่วางในตำแหน่งเดียวกันหรือในตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันเกือบทุก ๆ ท่า บางท่ามีการวางตำแหน่งลำตัว ศีรษะ รวมไปถึงเท้าไว้ที่ตำแหน่งเดิม มีเพียงมือเท่านั้นที่มีการเคลื่อนย้าย ผู้จัดทำได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์จากท่ารำทั้งสิ้น 4 ท่า ได้แก่ ท่าเจ้าชู้-ยักษ์ ท่าเจ้าชู้ไก่แจ้ ท่าป้อ ท่าเมิน