การศึกษาความสามารถในการลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย E.Coli บนเปลือกไข่ของสารละลายไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากตะไคร้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปลายฟ้า เจริญภักดี, แพรวจันทรา กาวิน, ธัญชนก กิตติศรีวรวัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชลาธร วิเชียรรัตน์, สุภัค ฟักเงิน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่อง การศึกษาความสามารถในการลดการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย E.Coli บนเปลือกไข่ของสารละลายไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยที่สกัดจากตะไคร้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการลดการปนเปื่อนเชื้อแบคทีเรีย E.Coli ของสารละลายไคโตซานและน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ โดยการสกัดไคโตซานจากเปลือกหอยเชอร์รี แล้วปรับให้มีความเข้มข้น 1% โดยปริมาตร และสกัดน้ำมันหอมระเหยจากตะไคร้ด้วยวิธีกลั่นด้วยไอน้ำแล้วปรับให้มีความเข้นข้น 3% 6% และ 12% โดยปริมาตร จากนั้นนำสารละลายที่ได้ไปเคลือบไข่ด้วยวิธี coating โดยจะเคลือบไคโตซาน น้ำมันหอมระเหย และไคโตซานตามด้วยน้ำมันหอมระเหยตามลำดับ ทำการตรวจสอบเชื้อโดยการเพาะเชื้อ E.Coli แล้วนำไปหยดลงบนเปลือกไข่ พักไข่ทิ้งไว้ 1 วัน จากนั้นนำไข่มาตรวจสอบเชื้อที่เหลือรอดทั้งบนเปลือกและภายในไข่