การศึกษาความสัมพันธ์ขององศาแขนที่ทำมุมกับหลังของผู้นวดบำบัดในการนวดพื้นฐานและจุดสัญญาณแขนด้านในกับอัตราส่วนทองคำ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรชิตา แจงทอง, ณัฎฐ์นรี ศิริวัฒนกุลรติ, สตรีรัตน์ แจ่มเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อานนท์ มากมี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์องศาแขนที่ทำมุมกับหลังของผู้นวดบำบัดในการนวดพื้นฐาน และจุดสัญญาณแขนด้านในกับอัตราส่วนทองคำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบขนาดของแรงกดในแต่ละคน หาความสัมพันธ์ระหว่างองศาแขนที่ทำมุมกับหลังของผู้นวดบำบัดในการนวดพื้นฐาน และจุดสัญญาณแขนด้านในด้วยท่าที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้องกับอัตราส่วนทองคำ และเพื่อสำรวจระดับความปวดกับระดับความพึงพอใจของผู้รับการบำบัดและผู้นวดบำบัดระหว่างการนวดพื้นฐาน และจุดสัญญาณแขนด้านในด้วยท่าที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง โดยใช้เครื่องชั่งน้ำหนักคำนวณแรงและใช้โปรแกรมสำเร็จรูป GSP เพื่อหาความสัมพันธ์ของอัตราส่วนทองคำกับองศาในการนวด ตัวอย่างในการศึกษา ได้แก่ ผู้รับการบำบัด ที่มีอาการกล้ามเนื้อแขน และไม่ได้รับการรักษาด้วยวิธีอื่น กับผู้นวดบำบัด ณ ร้านเฑวีสปา วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยการเลือกแบบสุ่มมีจำนวนทั้งสิ้น 20 คน เปรียบเทียบผลการนวดด้วยท่าที่ถูกต้อง และไม่ถูกต้อง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า Paired-Samples T-Test