ราวตากผ้ากันฝนเป่าลมร้อน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พลอยไพลิน คีรีรัตน์, รติภรณ์ ใจตา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จารุวรรณ จงทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ราวตากผ้ากันฝนเป่าลมร้อน