ระบบแสกนเช็คชื่อหอพักผ่านเทคโนโลยี RFID

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วศิน วสันติวงศ์, ธนลภย์ ฐาปนพิพัฒน์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์