การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศและดูดซับกลิ่นจากเยื่อเปลือกทุเรียน และถ่านเปลือกทุเรียน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชวรัตน์ รัตนเสถียร, พิจิตรา ทับชม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะมาศ เจริญชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงาน

เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นกรองอากาศและดูดซับกลิ่นจากเยื่อเปลือกทุเรียน และถ่านเปลือกทุเรียน