การศึกษาประสิทธิภาพของแผ่นดูดซับสารสังเคราะห์ทองแดงที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำจากนมผักกระเฉดและขี้เถ้าแกลบ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูษิตา ใบไพศาล, กัญชพร ทองคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐภัสสร เหล่าเนตร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและกระบวนการต่างๆทางอุตสาหกรรมก็ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมและทำลายระบบนิเวศ เนื่องจากมีการใช้สารเคมีและสารสังเคราะห์ในกระบวนการการผลิต โรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งเมื่อเสร็จสิ้นการผลิตแล้วมักจะปล่อยของเสียต่างๆจากกระบวนการการผลิตลงแหล่งน้ำบริเวณใกล้โรงงานโดยไม่สนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมทำให้แหล่งน้ำบริเวณนั้นๆเกิดการปนเปื้อนของสารเคมีและสารสังเคราะห์โดยเฉพาะสารปนเปื้อนที่เป็นประเภทของโลหะหนัก คณะผู้พัฒนาโครงงานจึงมีความสนใจที่จะทำวัสดุดูดซับสารปนเปื้อนในน้ำ ประเภทโลหะ โดยเจาะจงไปที่การดูดซับสารสังเคราะห์โลหะทองแดง วัสดุที่จะนำทำเป็นแผ่นดูดซับ คือ นมผักกระเฉดและ แกลบขี้เถ้าโดยมีเส้นใยเส้นเซลล์ลูโลสจากเปลือกสับปะรดเป็นตัวเสริมสร้างความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของแผ่นดูดซับ นมผักกระเฉดเป็นเนื้อเยื่อชั้นพาเรนไคมาของต้นผักกระเฉดมีคุณสมบัติ ไม่ละลายน้ำและช่วยในการลอยน้ำของต้นผักกระเฉด ลัษณะของนมผักกระเฉดมีลักษณะเป็นเยื่อบางมีรูพรุนสีขาว ขี้เถ้าแกลบประกอบด้วยเซลลูโลส เฮมิเซลลูโลส ลิกนิน และเถ้า และมีซิลิกาในเถ้ามาก แกลบไม่ละลายในน้ำ มีความคงตัวทางเคมี ทนทานต่อแรงกระทำ จึงเป็นตัวดูดซับที่ดีและเหมาะสมในการบำบัดน้ำเสียที่มีโลหะหนัก

จากคุณสมบัติของนมผักกระเฉดและแกลบขี้เถ้า ที่มีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการนำทำวัสดุตัวดูดซับสารปนเปื้อนได้ ทำให้ผู้จัดทำมีแนวคิดในการที่จะทำแผ่นวัสดุดูดซับจากนมผักกระเฉดและขี้เถ้าแกลบ โดยจะนำนมผักกระเฉดมาผสมกับแกลบขี้เถ้าและขึ้นรูปเป็นแผ่นวัสดุดูดซับเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการดูดซับโลหะหนักซึ่งในที่นี้ผู้จัดทำจะศึกษาเกี่ยวกับการดูดซับสารสังเคราะห์ทองแดง