การหาสูตรในการหาค่าคงตัวของจัตุรัสกลเมื่อจำนวนเริ่มต้นเเละระยะห่างของจำนวนเป็นจำนวนจริง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จีรวิทย์ ประสิทธิ์วิเศษ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

นิตตรา บุญรอด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่อง การหาสูตรในการหาค่าคงที่ของจัตุรัสกลเมื่อจำนวนเริ่มต้นและระยะห่างของจำนวนเป็นจำนวนจริง เป็นโครงงานของนักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน จุฬาภรณราชวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งโครงงานเริ่มมาจากการที่ผู้ทำโครงงานได้เล็งเห็นจัตุรัสกลโบราณที่สามารถเรียงตัวเลขจำนวน n^2 ให้อยู่ในตารางจัตุรัสขนาด n*n แล้วได้ผลบวกตามแนวตั้งแนวนอน และ แนวทแยงแล้วได้ผลลัพธ์ที่เท่ากัน แล้วจัตุรัสกลขนาด n นั้นๆจะสามารถหาผลลัพธ์จากการบวกหรือค่าคงตัวได้ด้วยสูตร ค่าคงตัว =(n(n^2+ 1))/2 ซึ่งสูตรนี้ไม่มีความครอบคลุมสำหรับจัตุรัสกลที่มีจำนวนเริ่มต้นและระยะห่างของจำนวนไม่เท่ากับ 1 ผู้จัดทำจึงอยากทราบว่าแล้วเราจะหาค่าคงตัวของจัตุรัสที่จำนวนเริ่มต้นและระยะห่างของจำนวนที่เป็นจำนวนจริงได้อย่างไร ผู้จัดทำจึงตั้งใจอย่างยิ่งที่จะค้นหาสูตรนั้นขึ้นมาเพื่อใช้หาค่าคงตัวของจัตุรัสกลทุกรูปแบบนั้นคือสูตร

Qn+(Q+1)(Q^2-Q)d/2

เมื่อ Q = ขนาดความยาวของจัตุรัสกล

n = จำนวนเริ่มต้น

d = ระยะห่างของจำนวน

ทั้งนี้ผู้จัดทำยังริเริ่มการสร้างจัตุรัสกล 3 มิติ รวมทั้งสูตรของการหาค่าคงตัวของจัตุรัสกล 3 มิติอีกด้วย แต่รูปแบบการเรียงของจัตุรัสกลนั้นสามารถหาได้เพียง 1 ใน 3 ของรูปแบบการเรียงของจัตุรัสกล 3 มิติเท่านั้น