การหาองค์ประกอบในสารสเตียรอยด์ที่มีในสารสกัดพลูและพญายอ และศึกษาหาความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เพียงเพลิน สุจริตธรรม, สุธีรา อำไพวงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ทวีศักดิ์ เปี่ยมทัพ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการหาองค์ประกอบในสารสเตียรอยด์ที่มีในสารสกัดพลูและพญายอ และศึกษาหาความเหมาะสมในการพัฒนาเพื่อทำเป็นผลิตภัณฑ์