การหาสูตรอย่างง่ายของการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมทรงเพชร

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วิไลวรรณ พุฒศิริ, สิริกานต์ดา สามิตร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วาสนา ปราบุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

จากการศึกษาโครงงานเก่าของรุ่นพี่เรื่องการหาจำนวนรูปสี่เหลี่ยมของพีระมิดฐานหลายเหลี่มทรงเพชรซึ่งนำไปสู่รูปแบบการสร้างสิ่งก่อสร้างรูปแบบใหม่ทำให้คณะผู้จัดทำได้พบสิ่งที่ต่อยอดได้คือการหาปริมาตรและพื้นที่ผิวของพีระมิดฐานหลายเหลี่ยมทรงเพชรเพื่อนำไปคำนวนหาพื้นที่ภายในและพื้นที่ที่ใช้ในการทาสี