ปริศนาหอคอยฮานอย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาพย์ หัตถ์นำทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุเทพ ผานัด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาจำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการย้ายเหรียญจำนวนใดๆในหอคอยที่มีเสาเป็นจำนวนใดๆที่มากกว่า3 โดยจะศึกษาจากการใช้จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการย้าเหรียญ 20 เหรียญในหอคอยที่มี 3 เสากับ 4 เสา และ การใช้จำนวนครั้งที่น้อยที่สุดในการย้าเหรียญ 40 เหรียญในหอคอยที่มี 5 เสา เพื่อหาความสัมพันธ์ที่ เหรียญและเสาใดๆ