หมึกปากการักษาธรรมชาติ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วราพร ชูสนิท, ธนาพร รุ่งเรือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พรนภา อาจสว่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากหมึกปากกาส่วนใหญ่ ทำมาจากสารเคมี อาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของผู้ใช้ได้ ทีมของเราจึงคิดค้นหมึกปากกาที่สังเคราะห์จากธรรมชาติ เพื่อก่อให้เกิดสุขอนามัยที่ดีต่อผู้ใช้งาน