หมึกปากกาจากคลอโรฟิลล์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สมวลี ศรีสวัสดิ์, ศุภสุตา มหิธิธรรมธร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วันชัย นราวงษ์, วันทนี ทาทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านนา(นายกพิทยากร)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเราใช้อุปกรณ์เครื่องเขียนที่มีสีสันสวยงามแต่เป็นสารเคมีที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับตัวเรา ทางคณะผู้จัดทำจึงสนใจที่จะประดิษฐ์หมึกปากกาจากคลอโรฟิลล์เพื่อเป็นการลดอันตรายจากสารเคมีที่มาจากหมึกของปากกา จึงทำให้เกิดเป็นโครงงานนี้ขึ้น