การศึกษาสภาวะการสังเคราะห์คาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์และชานอ้อย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพิชฌาย์ ก่อเขา, ศิริวรรณ ชื่นชม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ชานอ้อยเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร และไมยราบยักษ์จัดเป็นวัชพืชที่มีการรุกรานรุนแรงในการเกษตร ซึ่งกำจัดได้ยากและไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งการศึกษานี้เป็นการนำชานอ้อยและไมยราบยักษ์มาผ่านกระบวนการเพื่อสังเคราะห์เป็นคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (Carboxymethyl cellulose,CMC) โดยศึกษาการผลิตฟิล์มคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส (CMC) ต่อคุณสมบัติทางเชิงกลของฟิล์ม โดยแบ่งการศึกษาออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาหมู่ฟังก์ชันที่เป็นองค์ประกอบของเซลลูโลสและคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากเปลือกไมยราบยักษ์และชานอ้อย ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาอัตราส่วนการผสมกันของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากไมยราบยักษ์และคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสจากชานอ้อย ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลของปริมาณกลีเซอรอลที่เติมในฟิล์มต่อคุณภาพทางเชิงกลของฟิล์มผสมจากไมยราบยักษ์ต่อชานอ้อย ขั้นตอนที่ 4 ศึกษาคุณสมบัติของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่เตรียมได้