การศึกษาศักยภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนดินและอิทธิพลของปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิดารัตน์ บุญสืบ, ภัทรวดี สำรี, ภัฐชนก เขียวโต

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรพรรณ พยัฆกุล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาศักยภาพของปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้จากการย่อยขยะอินทรีย์ประเภทต่างๆ ได้แก่เศษอาหาร เศษใบไม้ ฟางข้าว เปลือกผลไม้ เศษผัก รวมไปถึงเศษกระดาษเหลือใช้ เพื่อศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเลี้ยงไส้เดือนให้ได้ปริมาณไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน เพื่อนำปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้ดังกล่าวไปทำการวิเคราะห์คุณสมบัติได้แก่ กรดฮิวมิก อินทรีย์คาร์บอน รวมไปถึงปริมาณธาตุอาหารหลักที่พบ นอกจากนี้ยังทำปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้ไปใช้เพื่อทดสอบคุณภาพที่ได้ต่อคุณสมบัติทางเคมีและทางฟิสิกส์ของดิน ที่ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของไส้เดือนดินในการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุเพื่อลดปริมาณขยะอินทรีย์เหลือทิ้งที่ส่งผลต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมา รวมทั้งเป็นการนำปุ๋ยมูลไส้เดือนที่ได้ไปช่วยในการปรับปรุงคุณภาพของดินให้เหมาะสมต่อการเพาะปลูกต่อไปนั่นเอง