สมการเชิงฟังก์ชันในพีชคณิตบูลีน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญกมล ยิ้มประเสริฐ, มณฑกานต์ รัตยา, ธรรมรักษ์ รักษ์ธรรม

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภมิตร วิริยกุลโอภาศ, จรรยารักษ์ ทองสมพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานคณิตศาสตร์ เรื่องสมการเชิงฟังก์ชันในพีชคณิตบูลีน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแก้สมการเชิงฟังก์ชันในพีชคณิตบูลีน เพื่อหาคำตอบของสมการเชิงฟังก์ชันรูปแบบต่าง ๆ ในพีชคณิตบูลีน และเพื่อศึกษาการนำพีชคณิตบูลีนไปอธิบายการต่อวงจรลอจิก จากการศึกษาพบว่า วิธีการที่ใช้ในการแก้สมการเชิงฟังก์ชันคือการแทนค่าและการเปลี่ยนตัวแปร รูปแบบของสมการเชิงฟังก์ชันที่นำมาหาผลเฉลยทั้งหมด 10 รูปแบบมีผลเฉลยทุกสมการ ซึ่งสมการเชิงฟังก์ชันบางสมการมีเพียง 1 คำตอบ และบางสมการมีมากกว่า 1 คำตอบ ความรู้ที่ได้จากการแก้สมการเชิงฟังก์ชันในพีชคณิตบูลีนสามารถนำไปอธิบายการต่อวงจรลอจิก โดยใช้ในการลดรูปสมการก่อนต่อวงจรลอจิก