สมการเชิงฟังก์ชันบนเซตสองขั้ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ทิวัตถ์ แย้มแสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุพศิน เสาวรัตน์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากคณะผู้จัดได้พบเจอเปเปอร์ของ Bipolar Fibonacci Sequence ของ คุณ Francesco Marchetti ซึ่งในปัจจุบันมีผู้คิดค้นระบบของตัวเลขนอกจากระบบของจํานวนจริง คือ ระบบเซตสองขั้ว(bipolar set) ซึ่งอยู่ในจตุภาคที่ 2 โดยระบบของเซตสองขั้วคือ ให้ B = {(-x, y) | x, y ≥ 0} กําหนดให้ f : B → B คณะผู้จัดทําจึงต้องการทราบว่าการนําทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชันบนเซตสองขั้วเพื่อไปขยายทฤษฎีในเชิง โครงสร้างทางพีชคณิตได้หรือไม่ และ ทฤษฎีบทของสมการเชิงฟังก์ชันบนเซตสองขั้วจะยังคงมีสมบัติบาง ประการเหมือนกับระบบจํานวนจริงหรือไม่ ซึ่งการหาสมบัติที่ไม่ค่อยเป็นที่แพร่หลายมากนักมาใช้ในการ แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ในระบบอื่น หรือ ระบบจํานวนจริง เพื่อทําให้เกิดประโยชน์สูงสุด